مراحل مختلف انجام کار پایان نامه ها در قسمت تحصیلات تکمیلی پژوهشی

1) پروپوزال هائی که در گروه تایید شده اند ، توسط بخش تحصیلات تکمیلی آموزش به این قسمت فرستاده می شوند.

2) پس از تصویب پروپوزال ها در شورای پژوهشی واحد ، ابلاغیه های توسط دانشجو به اساتید مربوطه تقدیم می گردد.

3) پس از آماده شدن پایان نامه جهت دفاع، ابتدا تأییدیه استاد راهنما به رؤیت مدیرگروه رسیده پس از مشخص شدن استاد داور، فرم ابلاغیه داوری به شرح ذیل ( در سه سری توسط دانشجو آماده می گردد) به ایشان تحویل می شود. فرم شماره 5 و فرم شماره 7وفرم اتمام کار وفرم گزارش پیشرفت کار توسط دانشجو تکمیل شده و به همراه نامه استاد راهنما و مدیره گروه به قسمت تحصیلات تکمیلی حوزه معاونت پژوهشی تحویل می شود. سپس با توجه به فرم 7 دریافتی از دانشجو، نامه ای جهت تأیید کارنامه تحصیلی به حوزه معاونت آموزش ارسال شده و پاسخ در پروندۀ دانشجو درج می گردد. پس از آن که جوابیه داوری توسط دانشجو به قسمت تحصیلات تکمیلی پژوهشی ارائه و زمان دفاع مشخص گردید، دانشجو می بایست فرمهای زیر را طبق توضیحات تکمیل نموده و به این قسمت تحویل دهد.


1- فرم شماره 8  -------------------- برای هریک از اساتید راهنما ، مشاور و داور 2 سری

2- فرم مخصوص داوری -------------  برای هرداور یک سری

3- فرم شماره 9  -------------------  2 سری

4- فرم شماره 2  -------------------  برای هریک از اساتید راهنما ، مشاور و داوران یک سری

5- فرم صورت جلسه دفاع ---------  یک سری

6- فرم ب  --------------------------   یک سری - فایل word درروی سی دی

7- فرم منطقه ---------------------   دو سری - فایل word در روی سی دی

8-فرم قرارداد دفاعیه دانشچو ----   برای هریک از اساتید راهنما ، مشاور و داور یک سری

9-فرم شماره 1  ------------------   یک سری  

10-فرم تعهد ---------------------    اول پایان نامه بعداز بسم الله قرار می گیرد.


 پس از انجام دفاع ، جهت تسویه حساب می بایست فرمهای ساختار ( فرم شماره 1و فرم شماره 2 و فرم شماره 3) تکمیل گردند. فرم شماره 3 از فرمهای ساختار پرینت گرفته شده و به همراه فرم شماره 12 از اساتید مربوطه امضاء گرفته همراه با فرم اسنادکتابخانه ملی پرشده یک سری تحویل حوزه پژوهشی گردد.

سپس 2 نسخه از پایان نامه مجلد به همراه 4 عدد CD که شامل حداکثر 2 فایل Word(( فایل اول ازابتدای شروع حروف ابجد تا آخرین حرف - فایل دوم ازابتدای چکیده که شماره ترتیب صفحات آغازمی شود تا آخرین صفحه پایان نامه )) ، 2 فایل PDF (منظور pdfکردن دوفایل تنظیمی wordمی باشد)و فرمهای ساختار1و2 هستند به همراه فرمهای امضاء شده ( فرم شماره 3 از فرمهای ساختار و فرم شماره 12) به قسمت تحصیلات تکمیلی حوزه معاونت پژوهشی تحویل شود.

آمارها

کاربران
11
مطالب
2044
نمایش تعداد مطالب
3270085
تماس مستقیم با ریاست

جهت تماس مستقیم با ریاست از این لینک استفاده کنید