دانشجویانی در قابلیت  اطمینان درسیستمهای قدرت دکتر میر حسینی مقدم دارند در روز چها رشنبه کلاس در س آنها از ساعت 9/30 شروع می گردد