دانشجویان رشته کامپیوتر در تمام مقاطع تحصیلی که تمایل به انتخاب واحد در ترم تابستان را دارند دروس پیشنها دی خو د را به گروه کامپیو تر اعلام نمایند