فنی مهندسی : 25  آزمایشگاه ،،،،منابع طبیعی و کشاورزی:25  آزمایشگاه ،،،،علوم پایه : 24  آزمایشگاه ،،،،علوم انسانی 1 آزمایشگاه،،،،پرستاری: 4 آزمایشگاه،،،، و کارگاه ها: 5 کارگاه