جلسات متعدد پایان سال با حضور معاونین، هیات رئیسه، کارکنان، مدیران گروه های آموزشی و... امروز برگزار شد.

در این جلسه هر یک از معاونین و مسئولین دانشگاه گزارشی از روند فعالیت های یکساله حوزه خود را ارائه دادند و سپس با حضور معاونین و  اعضای هیأت رئیسه ، به سوالات مطروحه پاسخ داده شد.