شرح وظایف

تشكيل شوراي پژوهشي دانشگاه متشكل از اعضاء هيات علمي ومديران جهت بررسي موانع به انجام فعاليت هاي پژوهشي وارائه راه حل هاي مناسب درجهت رفع اين موانع همچنين از وظايف شورا تعيين اولويت هاي پژوهشي دانشگاه ؛حمايت از طرحهاي پژوهشي دانشجويان ونيز بررسي وارزيابي طرحهاي پژوهشي ارائه شده از جانب اعضاء هيات علمي است اين شورا تاكنون به نتايج نسبتاخوبي نيز درزمينه سياست گذاري امور پژوهشي دانشگاه دست پيداكرده است بررسي تعدادی طرح پژوهشي كه  يكي از گامهاي بزرگ اين شورا بوده است .

 

معرفی اعضای شورای پژوهشی

دكتر میرمظفر فلاح چای

دكترمیر ساسان میرپور

دکتر امیرحسین رفاهی

دكترمحمدعلي قرباني

دكترحسین خارا

دكتربهنام علیزاده

دكتر ابراهیم امیری

صادق پورجعفر ( دبیر جلسه)

 

شورای انتشارات

دکترمیر مظفر فلاح چای
دکترمجید عاشوری
دکتر مسعود صباغان
دکتر حسین خارا
دكترعباس تقوایی
خانم زهره واحد
 
 
شورای باشگاه
دکترسهراب کردرستمی
دکترمیر مظفر فلاح چای
دکترفاطمه شریعتی
دكترعباس تقوایی
صادق پورجعفر
 
 
 
شورای تجهیزات
دكترمیرمظفر فلاح چای
دکتر سهیل شکری
صادق پورجعفر
امیر قاسمی نژاد
محمد علی خیرکار کشاورز
 

 

آمارها

کاربران
11
مطالب
2044
نمایش تعداد مطالب
3320019
تماس مستقیم با ریاست

جهت تماس مستقیم با ریاست از این لینک استفاده کنید