-  ماشین کردن نامه ها و یادداشت های اداری از روی پیش نویس های خطی

-  ماشین کردن بخشنامه ها ، یادداشت ها ، گزارش ها و مقالات و نامه های چاپی

-  ماشین کردن احکام استخدامی کارکنان دانشگاه

-  مطابقت  مطالب ماشین شده با نسخه اصلی و تصحیح آنها در صورت لزوم

-  راهنمایی ماشین نویسان طبقات مادون از نظر رعایت اصول مربوط به نامه نگاری و ماشین نویسی

-  ماشین کردن مطالب اداری  فنی دقیق به زبانهای فارسی و خارجی

-  انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق

آمارها

کاربران
11
مطالب
2044
نمایش تعداد مطالب
3268972
تماس مستقیم با ریاست

جهت تماس مستقیم با ریاست از این لینک استفاده کنید